•  books

  6th grade Counselor: Latriya Spain 

    latriya.spain@richlandone.org

   

  7th grade Counselor: Bruce Davis

       bruce.davis@richlandone.org

   

  8th grade Counselor: Leah Jones

     leah.jones@richlandone.org